INFORMÁCIE PRE PRIJATÝCH ŠTUDENTOV

Miesto konania zápisu:
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Ilkovičova 3, Bratislava, Poslucháreň AB 300

Termíny konania zápisov podľa študijných programov:
01.07.2019
o 9:00 hod. - Aplikovaná informatika
01.07.2019 o 13:00 hod. - Automobilová mechatronika, Elektroenergetika, Elektrotechnika, Jadrové a fyzikálne inžinierstvo
02.07.2019 o 9:00 hod. - Elektronika, Robotika a kybernetika, Telekomunikácie

V PRÍPADE, ŽE SA Z VÁŽNYCH DÔVODOV NEMÔŽETE OSOBNE ZÚČASTNIŤ ZÁPISU, MUSÍTE PÍSOMNE POVERIŤ OSOBU, KTORÁ VÁS PRÍDE ZAPÍSAŤ!

NA ZÁPIS SI PRINESIETE:

  • Platný občiansky preukaz
  • Rozhodnutie o prijatí
  • Doklad o platbe poplatku za preukaz/prolongačnú známku
  • Overená kópia maturitného a koncoročného vysvedčenia z posledného ročníka (len tí, ktorí ich ešte neodovzdali v listinnej podobe)
  • Čestné vyhlásenie študenta o štúdiu na vysokých školách
  • Zápisný hárok študenta (vyberiete si podľa študijného programu, na ktorý ste boli prijatí)

Tieto doklady nájdete: www.fei.stuba.sk - UCHÁDZAČI - Štúdium na fakulte - Informácie o zápise - Tlačivá k zápisu


Foto na preukaz
zaslať na foto@fei.stuba.sk najneskôr do dňa zápisu (zaslanie po stanovenom termíne má vplyv na neskoršie vydanie preukazu).

Formát foto: JPG - 300dpi - rozmery 2,5x3cm (295x354px) obrázok pomenovať: registračné číslo prihlášky - len číslo pred lomkou (svoje registračné číslo nájdete napr. v maile Potvrdenie o zaevidovaní prihlášky, alebo v e-prihláške sa Vám registračné číslo zobrazí po zverejnení výsledkov prijímacieho konania v časti Stav konania).


Poplatok za preukaz/prolongačnú známku:
  • Novoprijatí študenti žiadajúci o preukaz ISIC študenta STU (preukaz ISIC študenta zo strednej školy sa nedá použiť ako náhrada preukazu študenta STU) – uhradia poplatok vo výške 23,- €.
  • Novoprijatí študenti žiadajúci o preukaz študenta STU (bez licencie ISIC) – uhradia poplatok vo výške 13,- €.
  • Novoprijatí študenti (tí, ktorí vlastnia preukaz ISIC STU z predchádzajúceho štúdia) žiadajúci o prolongačnú známku, z dôvodu predĺženia ISIC licencie - uhradia poplatok vo výške 13,-€.
  • Novoprijatí študenti (tí, ktorí vlastnia preukaz ISIC STU z predchádzajúceho štúdia) žiadajúci o prolongačnú známku a nechcú predĺžiť ISIC licenciu - uhradia poplatok vo výške 4,-€.

Poplatok uhradiť prevodom na dole uvedený účet.
Platba v hotovosti na fakulte nie je možná. Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko.

Banka: Štátna pokladnica Adresát:
IBAN účtu: SK0681800000007000084998          Slovenská  technická univerzita
BIC/SWIFT kód banky:       SPSRSKBA Fakulta elektrotechniky a informatiky
Variabilný symbol: 6108 Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava
Vesmírny program

Vesmírny program

Kozmické inžinierstvo

Staň sa súčasťou misie na Mars.

Exkluzívne prednášky Dr. Musilovej zo simulovanej misie na Mars iba na FEI STU.

Pridaj sa k vesmírnemu programu

Partneri

Absolventi našej fakulty dlhodobo patria medzi najžiadanejších na trhu práce. Aj preto spolupracujeme s najlepšími a najšpičkovejšími firmami na Slovensku, ktoré ponúkajú prax a prácu našim študentom už počas štúdia. Všetci naši študenti majú široké možnosti pri výbere zamestnania. Vaša budúcnosť po absolvovaní FEI STU je zabezpečená!

IBM logo
ATOS logo
OMS logo
VUJE logo
ANV logo
NOVARTIS logo
ACCENTURE logo
HUMUSOFT logo
MATHWORKS logo

© 2018 Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave +421260291111 peter.miklovic@stuba.sk

tvorba stránok: mega & loman